Гловне меню

Кредити


Система термiнових платежiв

Система термiнових платежiв призначена для виконання розрахункових транзакцiй банком-вiдправником у режимi on-line. Головнi завдання - виконання основної функцiї розрахункiв за умови мiнiмального системного ризику, швидкiсть i надiйнiсть розрахункiв. Система переказiв коштiв у режимi реального часу виступає як кiнцева розрахункова ланка для перерахування значних сум на великих фiнансових ринках, якi функцiонують у рiзноманiтних валютах. Система гарантує приймання початкової розрахункової транзакцiї, якщо платiжне доручення вiдповiдає вимогам законодавства та покривається наявним сальдо або кредитом.

Приймання (вiдхилення) платежу в системi здiйснюється на пiдставi такої iнформацiї, що надходить у режимi on-line iз пiдсистеми системи моніторингу рахунків:

- вiдсутнiсть заборони на виконання початкових розрахункових транзакцiй конкретним банком-вiдправником;

- наявнiсть достатньої суми коштiв на кореспондентському рахунку;

- виконання обмежень, установлених банком-юридичною особою (власником коррахунка) на початковi розрахунковi транзакцiї конкретного вiдправника (банкiвської фiлiї).

Пропонована модель системи мiжбанкiвських розрахункiв на першому етапi розробки та впровадження не повинна потребувати вiд банкiв-учасникiв докорiнної перебудови їхнiх програмних комплексiв внутрiшньої автоматизацiї банкiвської дiяльностi (так званих Операційний день банку та iнших програмних комплексiв). Тому iнформацiя, що передається iз системи термiнових платежiв до програми внутрiшньої автоматизацiї банкiвської дiяльностi, має надаватися в поточному форматi файлiв обмiну iнформацiєю мiж Операційний день банку та системою електронних платежів.

Система клiрингових розрахункiв призначена для виконання великої кiлькостi окремих платежiв за прийнятний перiод часу при малiй величинi питомих витрат. Бiльшiсть транзакцiй не мають термiнового характеру, а їхнi суми порiвняно невеликi. Ця пiдсистема зорiєнтована в основному на задоволення платiжних потреб приватних осiб та фiрм при здiйсненнi простих економiчних операцiй. Система клірингових розрахунків проводить перiодичний взаємозалiк розрахункових документiв учасникiв iз визначенням чистого сальдо. Система взаємозалiку забезпечує виконання значного обсягу платежiв при вiдносно низькому рiвнi лiквiдностi.

Для запобiгання затримкам платежiв, а також для того, щоб не ставити банки перед необхiднiстю резервувати для проведення розрахункiв великi кошти на рахунках у Нацiональному банку України, використовуються засоби урiвноваження мiж ефективнiстю розрахункiв та ризиком. Національний банк України сприяє зниженню ризику для клiрингової палати, забезпечуючи достатнi залишки на рахунках учасникiв, i в той же час пiдвищує ефективнiсть розрахункiв, надаючи учасникам тимчасовi кредити. Для цього в системі клірингових розрахунків iснуватиме механiзм визначення в квазi-реальному часi додаткових лiмiтiв овердрафту технiчних рахункiв залежно вiд рiвня неплатоспроможностi учасникiв розрахункiв та iнших обставин як засобами власне системи клірингових розрахунків, так i засобами системи моніторингу рахунків.

Поставленi завдання можуть бути виконанi лише за умови принципового вдосконалення технiчної платформи, системного та програмного забезпечення i комунiкацiйної iнфраструктури, що використовується Нацiональним банком України для потреб платiжної системи.

Схожі записи

  •